کارت باشگاه مشتریان

چاپ

با استفاده از این کارت الکترونیکی، گذشته از بالابردن راندمان کاری جایگاه های عرضه سوخت در وقت مشتریان نیز صرفه جویی خواهد شد، برخی از ویژگی های این کارت به شرح ذیل می باشد: